Niedziela, 26 marca 2023r. | Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora
Pokaż menu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA OGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Mołodycz

26 sierpnia, 2022
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnej położonej w miejscowości  Mołodycz
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr L/366/2022 z dnia 9 czerwca 2022r..
Przetarg jest ograniczony ( do rolników indywidualnych) w związku z ustawą  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego z uwagi na powierzchnię nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, przekraczającej 1,00ha.
I. Dane dotyczące nieruchomości
1.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr  1319 położonej  w miejscowości Mołodycz Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW 77137/3
2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów działki nr 1319 – 1,07 ha.
3. Cena wywoławcza nieruchomości:  działki nr 1319 – 52 500,00zł.              
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT.
  4. Opis działki nr 1319 – Zgodnie ze SUiKZP znajduje się   w obszarach osadniczych i rolnych. Położona wśród działek zabudowanych zabudową zagrodową, użytkowanych rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi gminnej. Na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, brak MPZP.
Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  nie  jest  obciążona prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
 Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, po spełnieniu określonych warunków w art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia i dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków art.2a i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie do 22 września 2022r.
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką),  w wysokości 5250,00zł na konto Urzędu Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica w terminie do dnia 22 września 2022r.
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.
 Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się 27 września 2022  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy, pokój nr 25 (Sala Narad). Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 

 
 

Ogłoszenie zamieszczono:                                                                                                   

  1. Prasa lokalna.                                                                                                               
  2. Tablica ogłoszeń UG w Wiązownicy, sołectwa Mołodycz
  3. Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej UG w Wiązownicy.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Krzystof Strent

 
Gmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).