Sobota, 13 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja
Pokaż menu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

11 lipca, 2024
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w miejscowości  Manasterz
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr LXXXIV/606/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczonych jako działki  nr 674/3, nr 674/4, nr 674/5, nr 674/6 położonych w miejscowości Manasterz  Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  49584/6.
Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 674/3 – 0,1116 ha,  nr 674/4 – 0,1120 ha, nr 674/5 – 0,1114 ha, nr 674/6 – 0,1114 ha
2. Cena wywoławcza brutto ( zawiera 23% podatku VAT) nieruchomości:
działki nr 674/3 – 46 000,00 zł, 674/4 – 46 500,00zł, nr 674/5 – 46 000,00 zł, 674/6 – 46 000,00zł,
3.  Opis nieruchomości – działki wymienione wyżej  zaszeregowane  są w Studium Uwarunkowań                               i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów osadniczych. Działki objęte są decyzją o warunkach zabudowy, która określa ich przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Posiadają dobry dostęp do drogi  gminnej. Teren płaski, kształt działek foremny, prostokątny, granicach widocznych, z dostępem do mediów usytuowanych przy granicach działki macierzystej.  Warunki pod zabudowę mieszkaniową bardzo dobre. W bliskim sąsiedztwie lasu.
Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
II. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (przelewem lub gotówką) wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu Gminy w Wiązownicy nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica w terminie do dnia 6 sierpnia 2024 r. ( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2024r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca   w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy pokój nr 15 lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Manasterz
  2. Prasa lokalna - wyciąg z ogłoszenia.
  3. B I P, strona internetowa  UG Wiązownica.

Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof StrentGmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).