Piątek, 24 marca 2023r. | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Pokaż menu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola

06 września, 2022
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
DRUGI NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz.2213), oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XLIX/360/2022 z dnia 13 maja 2022 r.
Data I  przetargu: 5.08.2022
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I. 1. Dla  działki nr 615, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola, Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystąKW 70888/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 615 - 0,80 ha.
Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie działek osadniczych. Przeznaczenie  nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - obszar zabudowy osadniczej i grunty rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 615 – 52 000,00zł brutto.
Sprzedaż w/w działek zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążona prawami osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu (przelewem lub gotówką) na konto Urzędu Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica w terminie do dnia 30 września 2022r
W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne                  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2022r. o godz. 12°°  w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy, pokój nr 25 (Sala Narad) .Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola.
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
  3. Prasa lokalna.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof StrentGmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).