Sobota, 9 grudnia 2023r. | Imieniny: Wiesława Leokadii Joanny
Pokaż menu

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

31 grudnia, 2021
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE
ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO
OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU
Składanie wniosków od 03.01.2022r do 20.01.2022r.
Od  1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 z dnia 14 lipca 2021r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296), w którym w § 1 pkt.1 ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 600 zł;
rozporządzenie zmienia także w § 1 pkt.3:
3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345 zł
Zgodnie z ustawą  o systemie oświaty z dnia  7 września 1991r. (Dz.U.2021.1915 t.j z dnia 2021.10.22)  art.90 n, pkt.7 „ W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.”
 
 W związku z w/w rozporządzeniem od 03.01.2022r. do 20.01.2022r. będzie
można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
– Stypendium szkolne
.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze  socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są  na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązownica, zakładka – stypendium oraz  w Urzędzie Gminy Wiązownica pokój nr 19.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 3 stycznia do 20 stycznia 2022r. 
Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 tj. grudzień 2021 r.
Stypendium przysługuje:

 1. Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wiązownica.
 2. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
  24 roku życia.
 3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
 z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium nie przysługuje:

 1. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 2. Uczniom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. Rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. Pełnoletniego ucznia
 3. Dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( grudzień 2021r.),
 •  zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny, dochód osiągnięty za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( grudzień 2021r.),
 • w  przypadku posiadania pola nakaz płatniczy za rok 2021r. i odcinek opłaconej  składki KRUS za IV kwartał 2021r.,
 • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej do której uczęszcza uczeń,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dochód ustala się za rok 2021r zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, a jeżeli nie była prowadzona działalność, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowaną na zasadach określonych o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożenia oświadczenia  o uzyskanym dochodzie w miesiącu grudzień  2021r.,
 • oświadczenie wnioskodawcy o zarejestrowaniu członka rodziny w Urzędzie Pracy.

Do dochodu wlicza się również:
zasiłki i stypendia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, emerytury, renty, alimenty, zasiłki wypłacane przez ZUS, KRUS, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, wynagrodzenie wypłacane za praktykę uczniowską, dochód z dzierżawy, wynajmu i inne osiągane dochody.
 
 
Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej STYPENDIUM; pobierz
Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie: pobierz
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną: pobierz
Gmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).