Sobota, 2 grudnia 2023r. | Imieniny: Balbiny, Bibianny, Pauliny
Pokaż menu

OGRANICZONY PRZETARG USTNY

14 stycznia, 2022
Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Urząd Gminy Wiązownica / In eegent - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiązownica
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XXXV/267/2021 z dnia 23 września 2021 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, z uwagi na kształt i położenie działki w terenie.

I. 1. Dla  działki nr 1222/11, położonej w miejscowości Wiązownica,  Sąd Rejonowy wJarosławiu – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  101877/0.
2.  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1222/11- 0,1185ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi.
3. Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej i mieszkaniowej, ze względu na kształt, wielkość i położenie w terenie nie daje możliwości odrębnej zabudowy.
4.  Przeznaczenie  nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - tereny osadnicze.
5.  Cena wywoławcza nieruchomości nr 1222/11 – 44 280,00zł brutto. Sprzedaż działki opodatkowana podatkiem 23% VAT.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążona prawami osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio z działka nr 1222/11 położoną w Wiązownicy w terminie do 9 lutego 2022r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 1222/11 – 4430,00zł,  na konto Urzędu Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica w terminie do dnia  9 lutego 2022r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2022r. (poniedziałek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy w Wiązownicy, pokój nr 25 (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami pokój nr 14 lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Wiązownica
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.

 
 

Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof StrentGmina Wiązownica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).