Sobota, 13 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja
Pokaż menu

OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego

03 listopada, 2023

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia:   

PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r.
I. Zasady ogólne       
1. Termin realizacji zadania: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.       
2. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania: 293 800,00 zł         
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100).          
3. Wymagany wkład własny finansowy oferenta: 20% dotacji - tj. 58 760,00 zł  
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100),      
co daje koszt całkowity zadania: 352 560,00 zł       
(słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)   
4. Dotacja na realizację w/w zadania pochodzi z budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2024r.

 1. Zasady przyznania dotacji:
  Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571).      
  2. Oferty realizacji zadania należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).  
  3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy w formie pisemnej.   
  4. Dotacja będzie przekazana:          
  - pierwsza transza w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy,     
  - następne w kwartalnych transzach płatnych do 20 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, na konto podmiotu uprawnionego.           


III. Warunki realizacji zadania

Podmiot otrzymujący dotację, winien zadanie zrealizować na terenie Powiatu Jarosławskiego. Mieszkanie i otoczenie musi być przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach.   Zobowiązany jest do zapewnienia minimalnych warunków dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym  w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2240).     
2. Mieszkanie wspomagane musi posiadać co najmniej 7 miejsc ze stałym dostępem do łazienki, kuchni, wyposażonych w niezbędne meble i sprzęty gospodarstwa domowego
i osobne pomieszczenia gospodarcze.          
3. Mieszkanie musi podlegać stałej – 24 h/dobę kontroli i świadczeniu usług asystenckich przez osoby posiadające kwalifikacje opiekunów/asystentów osób niepełnosprawnych.          
4. Dotacja nie może być przeznaczona na:   
-   inwestycje i środki trwałe,            
- spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową,  
-  zakup nieruchomości oraz realizacji robót budowlano - montażowych innych niż wskazane w umowie,         

Informacja: PCPR w Jarosławiu

Załączniki do pobrania

Xerox Scan_03112023150144.PDFplik w formacie .PDF (0 Pobrań)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).