Piątek, 29 września 2023r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

Świadczenia usług stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych.

07 grudnia, 2021
Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Cerkiew w Chotyńcu / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

Ogłoszenie

 

Świadczenie usług stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radymno.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami(DZ.U. z 2019 r. poz. 1078) Gmina Radymno prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi, wynikającej  z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy. Celem jest zwiększenie dostępności uczniów do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy uczniów efektywną opieką stomatologiczną

i działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem zadania może zostać podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,
z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Realizacja zadania odbywać się będzie w gabinecie stomatologicznym podmiotu na podstawie zawartego porozumienia z gminą na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radymno. Porozumienie określi szczegółowe warunki świadczenia usług stomatologicznych dla uczniów. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem udzielania świadczeń jest gabinet stomatologiczny, który może zostać utworzony w szkole (doposażony przez oferenta), gabinet stomatologiczny poza szkołą lub dentobus, prowadzone przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1199).

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do wykonania:

- świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

- profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców i pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgoda ta jest wyrażona przed objęciem ucznia opieką. Profilaktyczna opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy
o opiece zdrowotnej nad uczniami, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów. Ponadto lekarz dentysta zachowuje w tajemnicy informacje
i dane podlegające ochronie na mocy przepisów ustawowych, a także określonych jako niejawne.

Świadczenie będzie obejmować dzieci oraz młodzież uczęszczającą do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Radymno:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Radymno, nr tel. 16 628 11 38 wew. 40

Wstępne deklaracje współpracy należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Radymnie,
ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: ugradymno@pro.onet.pl, 
w terminie: do odwołania

 

Załączniki:

Formularz deklaracji współpracy (załącznik nr 1)

Klauzula informacyjna RODO zdrowie (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 
Gmina Radymno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).