Piątek, 29 września 2023r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

Wybory ponowne Sołtysa Sołectwa Rzeplin

13 września, 2021

Zarządzenie Nr 8/2021
Burmistrza Pruchnika

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów ponownych Sołtysa Sołectwa Rzeplin oraz dwóch członków Rady Sołeckiej.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 31, art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 26 Statutu Sołectwa Rzeplin (Dz.Urz. Woj. Podk. Nr 132 poz. 2686)

USTALAM CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów Sołtysa Sołectwa Rzeplin na dzień 3 października 2021 r. (niedziela) w godz. 8.00 - 13.00.

§ 2. Wybory zostaną przeprowadzone przez Obwodową Komisję Wyborczą powołaną spośród wyborców przez Burmistrza Pruchnika.

§ 3. Ustalam siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Remizie OSP w Rzeplinie.

§ 4. Zasady wyborcze wyborów sołtysów określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zostanie podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i w miejscach ogólnie dostępnych w Sołectwie Rzeplin oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

 


Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2021
Burmistrza Pruchnika
z dnia 13 września 2021 r.

Zasady wyborów Sołtysa/członków Rady Sołeckiej
kalendarz czynności wyborczych

I. Wstęp

Ilekroć niżej jest mowa o:
1)    Sołtysie należy przez to rozumieć również Przewodniczącego Rady Osiedla,
2)    Sołectwie należy przez to rozumieć również Osiedle,
3)    Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć również Radę Osiedla.

Ustawa o samorządzie gminnym oraz statut Gminy określa, że:

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys.
 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
 3. W skład rady sołeckiej wchodzą:  Sołtys, który jest równocześnie przewodniczącym Rady Sołeckiej, oraz 4 członków Rady Sołeckiej. Organizację i zakres działania sołectwa określa statut sołectwa.
 4. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania sołectwa.
 5. Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w którym osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie kart do głosowania.

 

II. Zasady wyborcze oraz zasady głosowania.

 

 1. Wybory sołtysa zarządza Burmistrz Pruchnika ustalając ich datę, godzinę, siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej, Kalendarz Wyborczy oraz szczegółowe zasady wyborcze.
 2. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne a prawo głosowania ma każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada czynne prawo wyborcze, najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
 3. Wybory odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej.
 4. Kandydować na sołtysa  może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
 5. Kandydatów na sołtysa zgłasza się pisemnie do Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
 6. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno być poparte co najmniej przez 25 wyborców zamieszkałych w danym sołectwie na pobyt stały.
 7. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.
 8. Do każdego zgłoszenia kandydata na Sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 9. Miejska Komisja Wyborcza na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na sołtysa wynikającym z kalendarza wyborczego, podaje do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo  przyjęty dane o zarejestrowanych kandydatach.
 10. Dla przeprowadzenia wyborów sołtysa Burmistrz Pruchnika powołuje spośród wyborców zamieszkałych na pobyt stały na terenie Gminy obwodową komisję wyborczą w składzie od 3 do 7 osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych lub gminnych jednostek organizacyjnych do zadań której należy:
  a)  przeprowadzenie głosowania w obwodzie
  b)  ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej,
  c) przekazanie wyników głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.
 11. W czasie wyborów w lokalu wyborczym w roli obserwatorów mogą przebywać mężowie zaufania wyznaczeni przez kandydatów na sołtysa.
 12. Członkowie komisji wykonują swoje funkcje społecznie.
 13. Koszty związane z obsługą organizacyjno - techniczną wyborów pokrywane są z budżetu Gminy.
 14. Osoba powołana do komisji nie może kandydować na sołtysa.
 15. Pierwsze posiedzenie Komisji organizuje Burmistrz. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę.
 16. Zmian i uzupełnień w składzie Komisji dokonuje Burmistrz.
 17. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy przez 6 godzin w dniu ustawowo wolnym od pracy.
 18. Głosujący otrzyma jedną kartę do głosowania;  na karcie do głosowania znajduje się zwięzła informacja o sposobie głosowania  i skutkach wadliwego wypełnienia karty.
 19. Głos będzie ważny tylko wtedy jeżeli:
  a)  zostanie oddany na Urzędowej Karcie do głosowania,
  b)  na karcie do głosowania na sołtysa/członka Rady Sołeckiej wyborca postawi znak „x” w kratce  obok nazwiska kandydata na którego głosuje.
  Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w sołectwie, sporządza protokół głosowania w którym określa przebieg głosowania t. j. ustala liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Ustala ile ważnie oddanych głosów otrzymali poszczególni kandydaci oraz  kto został wybrany Sołtysem/członkiem Rady Sołeckiej.
 20. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
 21. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.
 22. W przypadku, gdy zarejestrowany zostanie tylko jeden kandydat na sołtysa przepisy art. 380 i 381 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319)  stosuje się odpowiednio.
 23. Wyniki wyborów podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

III. Protesty wyborcze

 1. W ciągu 3 dni od daty wyborów, może być wniesiony protest do Burmistrza Pruchnika przeciwko ważności wyborów na sołtysa z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszego  zarządzenia dotyczących przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.
 2. Protest przeciwko wyborom może wnieść każdy wyborca biorący udział w głosowaniu zamieszkały na stałe na obszarze działania sołectwa.
 3. Protest wnosi się na piśmie. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
 4. Rada Miejska w Pruchniku rozpoznaje protesty w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów z udziałem zainteresowanych, a następnie rozstrzyga o ważności wyborów.
 5. Przeprowadzenie wyborów ponownych lub podjęcie wskazanych czynności wyborczych zarządza Burmistrz Pruchnika w ciągu 7 dni od czasu zakończenia postępowania przez Radę Miejską.
 6. W razie unieważnienia wyborów, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze przeprowadzają te same Komisje Wyborcze.
 7. Jeżeli podstawą unieważnienia wyborów były zarzuty odnoszące się do Komisji Wyborczych lub nieprawidłowości w spisie wyborców Burmistrz Pruchnika powołuje nowe komisje lub sporządza nowe spisy.
 8. Wyniki wyborów ponownych podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.


IV. Kalendarz wyborczy

 1. Do dnia 22 września 2021 r. (środa) do godz. 15:00 zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysa, Członków Rady Sołeckiej oraz kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej.
 2. Do dnia 24 września 2021 r. (piątek) Burmistrz powołuje Obwodową Komisję Wyborczą i organizuje jej pierwsze posiedzenie.
 3. Do dnia 27 września (poniedziałek) Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców dane o kandydatach na sołtysa/członka Rady Sołeckiej.
 4. Dnia 3 października (niedziela) w godz. 8.00 - 13.00 głosowanie w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. zgłoszenie kandydata na sołtysa -
 2. oświadczenie kandydata na sołtysa -
 3. zgłoszenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej -
 4. oświadczenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej -
 5. zgłoszenie kandydata na członka OKW -

 


 
Gmina Pruchnik

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).